image

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BWACO (cũ)

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BWACO (cũ)

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BR-VT QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Cùng với việc đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà máy xử lý nước, thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, Công ty CP cấp nước BR-VT (BWACO) đã tập trung đầu tư cho công tác quản lý chất lượng nước để luôn đảm bảo cấp nước đạt “Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống” ban hành kèm theo QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế.

 • Năm 2002, BWACO đã thành lập Phòng Quản lý chất lượng, với chức năng:
  • Quản lý chất lượng nước trong phạm vi toàn công ty, kiểm tra chất lượng nước từ nguồn, qua các công đoạn xử lý đến mạng cấp.
  • Điều chỉnh các biện pháp xử lý kịp thời, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng nước cấp luôn đạt quy chuẩn quy định.
 • Cuối năm 2006, Công ty đã xây dựng ở đây phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm cao cấp, phân tích về hoá lý, vi sinh. Phòng có khả năng phân tích phần lớn các chỉ tiêu theo quy chuẩn của Bộ Y Tế về nước ăn uống.
  • Tất cả các máy móc thiết bị phân tích đều được hiệu chuẩn đúng định kỳ và kiểm tra độ ổn định, độ đúng thường xuyên.
  • Tất cả các phương pháp phân tích đều được áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
  • Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều được kiểm tra độ chính xác (độ đúng/ độ thu hồi và độ lặp lại) hàng ngày, cũng như đều được tính toán Độ KĐB kết quả đo theo chuẩn mực quốc tế.

 • Phòng Quản lý chất lượng nước của Công ty đã đáp ứng cơ bản nhu cầu phân tích, xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước, đáp ứng mục tiêu cấp nước an toàn. Các chỉ tiêu giám sát và tần suất giám sát nước nguồn, nước thành phẩm và trên mạng lưới cấp nước tuân theo “Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống” ban hành kèm theo QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y Tế.

 • Đối với nguồn nước:
  • Phòng QLCL đã khảo sát và lập bản đồ quản lý các nguồn gây ô nhiễm chính trong khu vực về phía thượng nguồn lưu vực các con sông, suối đang khai thác cũng như các sông suối chảy vào các hồ chứa nước, gián tiếp cung cấp nước cho các nhà máy.
  • Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại các nguồn thải trong khu vực thượng nguồn các con sông.
  • Phối hợp với chính quyền các địa phương ở trong lưu vực thượng nguồn các con sông để bảo vệ nguồn nước, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có thể gây ô nhiễm nguồn nước.
  • Phân tích đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng nước, với tần suất theo QCVN 08:2008/BTNMT và QCVN 09:2008/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, cho tất cả các nguồn nước hiện Công ty đang khai thác để cấp nước. Chú trọng giám sát liên tục một số chỉ tiêu biến động, nhất là chỉ tiêu pH, độ đục tại các nhà máy lớn.

Phòng thí nghiệm được trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại, phục vụ công tác phân tích và đánh giá chất lượng nước trên tòan hệ thống