image

TIN TỨC

Trang chủ Tin BWACO BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Tin BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

BWACO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 11/04/2019, BWACO đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 tại trụ sở Công ty với sự tham dự của 125 cổ đông đại diện cho 56.460.966 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

 
 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Ông Đinh Chí Đức tổng kết hoạt động của Công ty trong năm 2018

 

Trong phần báo cáo tại Đại hội, ông Đinh Chí Đức – Chủ tịch HĐQT đã tổng kết lại những điểm nổi bật trong hoạt động của BWACO trong năm 2018. Theo đó, nước máy thương phẩm đạt 50,97 triệu m3; tỷ lệ thất thoát trung bình cả năm được duy trì ở mức 7,89%; tổng số khách hàng tính đến ngày 31/12/2018 của BWACO là 178.201 đấu nối; tổng doanh thu đạt 629,3 tỷ đồng.

Các nội dung tờ trình được Đại hội biểu quyết thông qua gồm: Báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2019; Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023;

Một nội dung quan trọng khác của Đại hội đồng cổ đông năm nay là việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của BWACO từ 630 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu thưởng.

 

Một vài hình ảnh tại Đại hội:

 

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên BWACO năm 2019

Các Cổ đông đang biểu quyết về những nội dung trong Đại hội

 

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát BWACO