image

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng Chất lượng nước

Chất lượng nước

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BR-VT QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Cùng với việc đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà máy xử lý nước, thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất, Công ty CP cấp nước BR-VT (BWACO) đã tập trung đầu tư cho công tác quản lý chất lượng nước để luôn đảm bảo cấp nước đạt “Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống” ban hành kèm theo QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế.

 • Năm 2002, BWACO đã thành lập Phòng Quản lý chất lượng, với chức năng:
  • Quản lý chất lượng nước trong phạm vi toàn công ty, kiểm tra chất lượng nước từ nguồn, qua các công đoạn xử lý đến mạng cấp.
  • Điều chỉnh các biện pháp xử lý kịp thời, nhằm mục đích đảm bảo chất lượng nước cấp luôn đạt quy chuẩn quy định.
 • Cuối năm 2006, Công ty đã xây dựng ở đây phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm cao cấp, phân tích về hoá lý, vi sinh. Phòng có khả năng phân tích phần lớn các chỉ tiêu theo quy chuẩn của Bộ Y Tế về nước ăn uống.
  • Tất cả các máy móc thiết bị phân tích đều được hiệu chuẩn đúng định kỳ và kiểm tra độ ổn định, độ đúng thường xuyên.
  • Tất cả các phương pháp phân tích đều được áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
  • Tất cả các chỉ tiêu phân tích đều được kiểm tra độ chính xác (độ đúng/ độ thu hồi và độ lặp lại) hàng ngày, cũng như đều được tính toán Độ KĐB kết quả đo theo chuẩn mực quốc tế.

 • Phòng Quản lý chất lượng nước của Công ty đã đáp ứng cơ bản nhu cầu phân tích, xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước, đáp ứng mục tiêu cấp nước an toàn. Các chỉ tiêu giám sát và tần suất giám sát nước nguồn, nước thành phẩm và trên mạng lưới cấp nước tuân theo “Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống” ban hành kèm theo QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y Tế.

 • Đối với nguồn nước:
  • Phòng QLCL đã khảo sát và lập bản đồ quản lý các nguồn gây ô nhiễm chính trong khu vực về phía thượng nguồn lưu vực các con sông, suối đang khai thác cũng như các sông suối chảy vào các hồ chứa nước, gián tiếp cung cấp nước cho các nhà máy.
  • Thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng nước tại các nguồn thải trong khu vực thượng nguồn các con sông.
  • Phối hợp với chính quyền các địa phương ở trong lưu vực thượng nguồn các con sông để bảo vệ nguồn nước, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có thể gây ô nhiễm nguồn nước.
  • Phân tích đầy đủ các chỉ tiêu chất lượng nước, với tần suất theo QCVN 08:2008/BTNMT và QCVN 09:2008/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, cho tất cả các nguồn nước hiện Công ty đang khai thác để cấp nước. Chú trọng giám sát liên tục một số chỉ tiêu biến động, nhất là chỉ tiêu pH, độ đục tại các nhà máy lớn.

Phòng thí nghiệm được trang bị các máy móc, thiết bị hiện đại, phục vụ công tác phân tích và đánh giá chất lượng nước trên tòan hệ thống

 • Đối với nhà máy:
  • Giám sát chặt chẽ quy trình xử lý nước và kiểm tra chất lượng nước từ nguồn, qua các công đoạn xử lý keo tụ, lắng, lọc, khử khuẩn, đến mạng cấp.
  • Sử dụng các thiết bị đo các chỉ tiêu pH, độ đục, clo dư của nước nguồn, nước sau lắng, sau lọc, nước thành phẩm tại các nhà máy lớn. Các chỉ tiêu chất lượng nước thành phẩm tại các nhà máy đều được phân tích với tần suất theo đúng quy định của Bộ Y Tế.
 • Đối với mạng cấp:
  • Giám sát chặt chẽ chất lượng nước trên mạng cấp theo Quy định của Bộ Y Tế. Thường xuyên tổng kiểm tra đánh giá chất lượng nước trên từng tuyến ống.
  • Định kỳ lấy mẫu phân tích và đánh giá 2 chỉ tiêu cơ bản (đô đục và clo dư). Lập bản đồ chất lượng nước trên mạng. Kiểm tra, xử lý kịp thời các yêu cầu của khách hàng về chất lượng nước. Trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị phân tích hiện trường.

Quy trình kiểm soát chất lượng nước của BWACO 

   • Nước từ hồ Đá Đen sau khi được đưa về xử lý tại nhà máy nước Hồ Đá Đen được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bảo đảm tuân thủ theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống” (QCVN 01-1:2018/BYT).
   • Các mẫu nước được Phòng Quản lý chất lượng của BWACO kiểm tra xét nghiệm hàng giờ, hàng ngày; được trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy mẫu và kiểm nghiệm hàng tháng; định kỳ 3 tháng, mẫu nước kiểm nghiệm tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh.
   • Định kỳ 6 tháng Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 – TP. Hồ Chí Minh, thuộc Tổng cục Đo lường chất lượng (TT3) phân tích các chỉ tiêu về kim loại nặng, hóa chất khử trùng, mức nhiễm xạ. Hai năm/lần, TT3 phân tích dư lượng thuốc trừ sâu, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật… Kết quả, phân tích đều không phát hiện các chất kim loại nặng như: Asen, Cadimi, Cyanua, chì, thủy ngân…, các hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu; các vi khuẩn gây hại như: Ecoli, Coliform, Streptococci faecal… và khẳng định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế.

 

Kết quả xét nghiệm nước

Quý khách hàng có thể tải Kết quả xét nghiệm chất lượng nước định kỳ theo file đính kèm dưới dây:

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC VŨNG TÀU

File đính kèm:

Mạng Vũng Tàu _Pasteur

Mạng Vũng Tàu _CDC BRVT

Trụ nước uống tại vòi Vũng Tàu _CDC BRVT

Mạng Vũng Tàu _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP SẢN XUẤT NƯỚC

File đính kèm:

NMN Hồ Đá Đen _Pasteur

NMN Hồ Đá Đen _ CDC BRVT

XN Sản xuất nước_Thông số nhóm B

XN CẤP NƯỚC XUYÊN MỘC

File đính kèm:

Trạm Bình Châu _Pasteur

Trạm Phước Bửu _Pasteur

Bình Châu _CDC BRVT

Phước Bửu_CDC BRVT

Bình Châu _Thông số nhóm B

Phước Bửu_Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC BÀ RỊA

File đính kèm:

Bà Rịa _Pasteur

Bà Rịa _CDC BRVT

Bà Rịa _Thông số nhóm B

XÍ NGHIỆP CẤP NƯỚC LONG ĐIỀN

File đính kèm:

Long Điền _Pasteur

Long Điền _CDC BRVT

Long Điền _Thông số nhóm B

CN CẤP NƯỚC CHÂU ĐỨC

File đính kèm:

Châu Đức _Pasteur

Châu Đức _CDC BRVT

Châu Đức _Thông số nhóm B