image

THANH TOÁN

Trang chủ Thanh toán Trách nhiệm người thanh toán

Trách nhiệm người thanh toán

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

ĐỐI VỚI CHỦ NHÀ

Được qui định tại điều 5 khoản 3 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: Khi nhận được hóa đơn tiền nước, bên B (Chủ nhà) có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho bên A (Công ty). Trường hợp chưa thanh toán ngay được thì bên B sẽ nhận giấy báo tiền nước và đến nộp tại văn phòng hoặc chi nhánh của bên A. Nếu khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước trong thời hạn ghi trong giấy báo thì bên A sẽ tạm ngưng cấp nước. Việc cấp nước chỉ tiếp tục trở lại khi mọi tồn tại đã được giải quyết xong.

ĐỐI VỚI NGƯỜI THUÊ NHÀ

Được áp dụng theo điều 8 Hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau: Trong thời gian khách hàng sử dụng nước tiếp theo chưa đăng ký sử dụng, ký lại hợp đồng thì vẫn chịu trách nhiệm thanh toán tiền nước đầy đủ.