image

Trang chủ Hỗ trợ khách hàng PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BWACO

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BWACO

3 giọt nước 3 giọt nước 3 giọt nước

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC BR-VT QUẢN LÝ CHẶT CHẼ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bên cạnh đầu tư xây dựng, cải tạo các nhà máy xử lý nước, thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay thế các thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất; Công ty CP cấp nước BR-VT (BWACO) còn chú trọng đầu tư cho công tác quản lý chất lượng nước để luôn đảm bảo cấp nước đạt “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” ban hành kèm theo QCVN 01 – 1: 2018/BYT của Bộ Y tế và “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT” ban hành kèm theo QCĐP 01:2022/ BR-VT

 

Phòng Quản lý chất lượng của BWACO
Với mục tiêu kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước từ nguồn qua các công đoạn xử lý đến mạng lưới cấp nước, năm 2002 BWACO đã thành lập Phòng Quản lý chất lượng.

Năm 2006, Công ty đã xây dựng tại nhà máy Hồ Đá Đen phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của một phòng thí nghiệm hiện đại, phân tích các chỉ tiêu hoá lý và vi sinh theo quy chuẩn của Bộ Y Tế về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Từ năm 2021, phòng thí nghiệm được đặt tại Trung tâm Điều hành & Quản lý chất lượng nước nằm trong khuôn viên nhà máy Hồ Đá Đen.

 

Chức năng nhiệm vụ chính
• Kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, đảm bảo chất lượng nước từ các nhà máy đến mạng lưới cấp nước.
• Lập bản đồ quản lý và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm chính, nguồn thải trên các lưu vực thượng nguồn và sông suối chảy vào các hồ chứa cung cấp cho các nhà máy.
• Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện và kịp thời xử lý các hành vi có thể gây ô nhiễm nguồn nước.

Kết quả đạt được
• Từ năm 2009 đến nay Phòng Quản lý chất lượng đã đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 với mã số Vilas 374 và tiếp tục duy trì cải tiến để đáp ứng được chất lượng cũng như tính khách quan của kết quả thử nghiệm.
• Các chỉ tiêu giám sát và tần suất giám sát nước nguồn và nước thô đầu vào theo QCVN 08:2023/BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường; nước thành phẩm tại nhà máy, trên mạng lưới cấp nước tuân theo QCVN 01-1: 2018/BYT của Bộ Y Tế về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; QCĐP 01:2022/ BR-VT về chất lượng nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh BR-VT và nước tại các trụ nước uống tại vòi theo QCVN 6-1:2010/BYT của Bộ Y Tế quy định.